بازیابی آهن از سرباره مواد bof

SID | ارزیابی زمینه فعالیت بازیابی فلزات از غبارها و سرباره های .آهن مذاب، آهن اسفنجی و قراضه آهن مواد اصلی تولید فولاد را تشکیل می دهند که با روش های مختلف پیرومتالورژی بدست می آیند. مهمترین این روشها، روش احیای مستقیم(D.R.I) ، روش کوره بلند (B.E)، روش کنورتور اکسیژن (B.O.F) و روش قوس الکتریکی (E.A.F) برای تولید فولاد می باشد و هر کدام از انها در کنار تولید فولاد ضایعاتی نیز بر جا می.بازیابی آهن از سرباره مواد bof,EAF ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﭘﻔﻜﻲ ﻳﻚ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ - انجمن آهن و فولاد ایرانﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ. ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺍﺋﻲ. ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ[1]. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ .. ﻫﺎﻯ ﺣﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻔﻜﻰ •. ﺷﺪﻥ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﻜﺖ ﺷﺎﻣﻞ. ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻟﺠﻦ ﻛﻮﺭﻩ ﻗﻮﺱ،. ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. BOF،AOD ،LF.

23 نظرات

فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - Boomrang

9 آوريل 2017 . فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی. background issue : شارژ فلزی کوره قوس الکتریکی شامل حدود 80 درصد آهن اسفنجی و 20 درصد قراضه است. شارژ فلزی در هر ذوب در کوره، تغذیه و به‌وسیله قوس الکتریکی ایجادشده توسط الکترودهای گرافیتی ذوب و تا درجه حرارت موردنظر گرم می شوند. فروآلیاژها و دیگر مواد موردنیاز.

آﻫﻦ ﻓﺎﯾﻨﮑﺲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻨﺪ آ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮ . ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺪ. در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ. آﻫﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮐﻮره. ﺑﻠﻨﺪ. ﯾﺎ اﺣﯿﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ. ﮐﺎر. ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﯽ. ﮐﻪ. ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻓﻮﻻد وارد ﻣﯽ .. ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاد ﺣﺮﮐﺖ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ،. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ. ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ. آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ. ﻧﻮار. ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ذوب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد. در اﯾﻦ. ﺟﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﯿﺎ،. ذوب و ﮐﻠﯿ. ﻪ واﮐﻨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ و ﺳﺮﺑﺎره.

پروژه فرآوری سرباره های فولاد

برخلاف مزایای فراوان بازیابی سرباره ها اما فرآیند های مورد نیاز برای اینکار فرایند های پیچیده ای نبوده و می توان گفت تقریبا تمام فرآیند بازیابی از یکسری زیر فرآیند . پس از ذوب شدن مواد ورودی کوره های بلند (سنگ اهن یا گندوله های آهن ، کک و سنگ آهک) با یکدیگر و تکمیل فرآیند متالوژی کوره ، آهک به صورت شیمیایی با آلومینات.

گندله سازی و زينترينگ - فکور صنعت تهران

گندله سازی و زينترينگ. آهن اسفنجی (فرایند تولید – آنالیز و مزایای آن نسبت به آهن قراضه ) فناوری تولید آهن اسفنجی1 برای احیا گندله در کشور ایران از تکنولوژی میدرکس استفاده می شود. این روش احیا مستقیم گندله سنگ آهن با گازهای شکسته شده می باشد. بطوریکه گاز طبیعی ابتدا وارد واحد شکست گاز (ریفرمر) شده و براثر حرات.

ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ از آﻫﻦ. ﻗﺮاﺿﻪ، ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻓﺮآور. ي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻓﺮوش. ﺑﺨﺸﯽ از. آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد. ،. ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات. ﺑﺮﺧﯽ از. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻓﻮﻻد. ﺳﺎزي. ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ا. ﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. : (. )1. اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي.

آهن و فولاد - شرکت برق منطقه ای خراسان

فرآیند تولید فولاد شامل فرآیند های اصلی آهن سازی، فولادسازی و ریخته گری و نورد و فرآیند های آماده سازی مواد اولیه و احیاء، شامل آگلومراسیون، گندله سازی و کک سازی . در این روش، از کوره بلند ( Blast Furnace ) در تولید آهن با استفاده از ماده احیا کننده کک که از زغال سنگ حاصل میشود و از کورههای اکسیژنی ( BOF ) جهت تولید فولاد از آهن.

SID | ارزیابی زمینه فعالیت بازیابی فلزات از غبارها و سرباره های .

آهن مذاب، آهن اسفنجی و قراضه آهن مواد اصلی تولید فولاد را تشکیل می دهند که با روش های مختلف پیرومتالورژی بدست می آیند. مهمترین این روشها، روش احیای مستقیم(D.R.I) ، روش کوره بلند (B.E)، روش کنورتور اکسیژن (B.O.F) و روش قوس الکتریکی (E.A.F) برای تولید فولاد می باشد و هر کدام از انها در کنار تولید فولاد ضایعاتی نیز بر جا می.

فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - Boomrang

9 آوريل 2017 . فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی. background issue : شارژ فلزی کوره قوس الکتریکی شامل حدود 80 درصد آهن اسفنجی و 20 درصد قراضه است. شارژ فلزی در هر ذوب در کوره، تغذیه و به‌وسیله قوس الکتریکی ایجادشده توسط الکترودهای گرافیتی ذوب و تا درجه حرارت موردنظر گرم می شوند. فروآلیاژها و دیگر مواد موردنیاز.

بررسی نفوذپذیری سرباره کوره بلند آهن گدازی بر مقاومت . - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﮑﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ. ﺑﺎﺩﯼ، ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﻬﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﮑﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺁﻫﻦ ﮔﺪﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﻋﯽ.

پروژه فرآوری سرباره های فولاد

برخلاف مزایای فراوان بازیابی سرباره ها اما فرآیند های مورد نیاز برای اینکار فرایند های پیچیده ای نبوده و می توان گفت تقریبا تمام فرآیند بازیابی از یکسری زیر فرآیند . پس از ذوب شدن مواد ورودی کوره های بلند (سنگ اهن یا گندوله های آهن ، کک و سنگ آهک) با یکدیگر و تکمیل فرآیند متالوژی کوره ، آهک به صورت شیمیایی با آلومینات.

گندله سازی و زينترينگ - فکور صنعت تهران

گندله سازی و زينترينگ. آهن اسفنجی (فرایند تولید – آنالیز و مزایای آن نسبت به آهن قراضه ) فناوری تولید آهن اسفنجی1 برای احیا گندله در کشور ایران از تکنولوژی میدرکس استفاده می شود. این روش احیا مستقیم گندله سنگ آهن با گازهای شکسته شده می باشد. بطوریکه گاز طبیعی ابتدا وارد واحد شکست گاز (ریفرمر) شده و براثر حرات.

ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ از آﻫﻦ. ﻗﺮاﺿﻪ، ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻓﺮآور. ي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻓﺮوش. ﺑﺨﺸﯽ از. آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد. ،. ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات. ﺑﺮﺧﯽ از. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻓﻮﻻد. ﺳﺎزي. ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ا. ﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. : (. )1. اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰي.

آهن و فولاد - شرکت برق منطقه ای خراسان

فرآیند تولید فولاد شامل فرآیند های اصلی آهن سازی، فولادسازی و ریخته گری و نورد و فرآیند های آماده سازی مواد اولیه و احیاء، شامل آگلومراسیون، گندله سازی و کک سازی . در این روش، از کوره بلند ( Blast Furnace ) در تولید آهن با استفاده از ماده احیا کننده کک که از زغال سنگ حاصل میشود و از کورههای اکسیژنی ( BOF ) جهت تولید فولاد از آهن.

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎ ي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﯿ - ResearchGate

در ﮐﻮره اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺎﯾﻪ. ﺣﺮارت دﻫﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻣﯿﺪن اﮐﺴ. ﯿﮋن ﺑﻪ درون آﻫﻦ ﻣﺬاب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺣﺪود. دو ﺳﻮم. ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﺧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮره اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺎﯾﻪ. (. BOF. ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ ﻓﻠﺰ داغ ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻮره . BOF. ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد. ،. اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ درون ﻓﻠﺰ ذوب ﺷﺪه دﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. و. C. را ﺑﻪ ﮔﺎز. CO2. اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده. ﮔﺪازآور ﻣﺠﺪداً ﺑﺮاي ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﺮﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

بررسی صنعت فولاد ایران - بانک خاورمیانه

استفاده از آهن اسفنجی امکان مصرف قراضه نامرغوب به عنوان بخشی از مواد شارژی در فوالدسازی الکتریکی بدون ترأثیر برر ... این ماده در فرآیند. تولید فوالد از دولومیت. 11. نیز به عنوان سرباره. ساز، تغییردهنده سرباره و ماده نسوز استفاده می. شود. براساس گزارش مرکز زمین شناسی آمریکا، چین در سال .. Basic Oxygen Furnace (BOF). 22.

بازیابی آهن از سرباره مواد bof,

مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) [آرشيو .

1 دسامبر 2008 . با توجه به اهمییت بازیابی آهن از آهن قراضه ، بخش مهمی از فولادی که تهیه می شود ، از دمیدن اکسیژن در کوره ای که حاوی چدن و آهن قراضه است تهیه می کنند . .. توضيحات: فهرست مطالب: كوره القايي - كوره قوس الكتريك - فولادهاي پر آلياژ - گازها در فولاد - سرباره ها و مواد نسوز - پاتيل ها - روشهاي كنترل فرآيند - كنترل كيفيت.

دانلود مقالات علمی بازیافت: 1236 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

موادی که معمولاً بازیافت پذیر می‌باشند عبارتند از آهن آلات، قراضه آهن، پلاستیک، شیشه، کاغذ، مقوا، برخی مواد شیمیایی و آشغال که به کود کمپوست تبدیل می‌شود. سرچشمه مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی‌ها، . در مرکز بازیافت، مواد بازیافتی و غیرقابل بازیابی دسته‌بندی می‌شوند. بسیاری از فروشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ مواد زاید.

سنگ آهک در صنعت فولاد

23 ا کتبر 2011 . گندله سازی یكی از روش های تبدیل ذرات و نرمه مواد اولیه به توده هایی از فاز متراكم است. گندله محصول نهایی فرایند گندله سازی و ماده اولیه برای فرایندهای تولید آهن خام در كوره بلند و تولید آهن اسفنجی به روش های متعدد احیای مستقیم میباشد. برای كاربرد گندله باید كیفیت آن جهت حمل و نقل مطلوب باشد. در اصطلاح متداول.

دریافت فایل - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فصلنامه آهن و فوالد. سال هشتم. شماره سی و پنجم. تابستان۱۳۹۵. صاحب امتياز: شركت فوالد مباركه اصفهان. مدير مسئول: محمدناظمي هرندي. سردبير: مسعود هراتيان. مدير اجرايی: رسول مهماندوست . خنــک کاری ســرباره مــذاب. کاربردهای پوشش های .. مـواد با اسـتحکام باال یـک راه حل مهم براي دسـتیابي به کاهـش وزن در. خودرو اسـت. امروزه بیشـتر.

پرسش و پاسخ | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)

برای مشاهده پرسش ها و پاسخ های مربوطه لطفا بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید. پرسشهای متداول; ارسال پرسش. باز کردن همه, |, بستن همه. صنعت. شاخص مصرف ویژه انرژی الکتریکی چیست؟ شاخص مصرف ویزه انرژی (specific energy concumption) شاخصی است برای بیان بازده عملکرد انرژی در صنایع مختلف و عبارت است از میزان.

. - کار با فلز - کار وفناوری - BLOGFA

این مواد عبارت اند از : آلمینیوم ، کرومیوم ، آلیاژ قلع و سرب ، روی و قلع . کارخانه های ذوب فولاد ، این قطعات را بر اسا س مقدار اکسیژن ، در کوره های دارای قوس الکتریکی(BOF) و تا حد کمی در کوره های انفجاری(EAF) ، قرار می دهند . بازیافت آهن واستیل مزایای زایادی را به همراه دارد که می توان حفظ منابع طبیعی ، صرفه جویی در مصرف انرژی و.

آمار معاملات کالا - كارگزاري بانك كارآفرين

شرکت کارگزاري بانک کارآفرین، در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاري تهران به ثبت رسیده است.

Pre:کار از یک ballmill
Next:گیاهان پردازش ضایعات ساخت و ساز