دست دستگاه operater چرخ

چرخ خیاطی - صنعت6 مه 2013 . چرخ خیاطی - اختصاصی سایت صنعت – بدون چرخ خیاطی، جهان مکان بسی-خیاطی. . سدان‌هایی با سرعت بیش از 320… رفع نقص فرشهای دست بافت با دستگاه هم‌پهنا . چطور ارور Operation could not be completed error 0x00000709 در پرینتر حل کنیم؟دست دستگاه operater چرخ,دست دستگاه operater چرخ,چرخ گوشت دست جوان را بلعید - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار .2 مه 2017 . افسر آماده منطقه یک عملیات در این باره اظهار داشت: یک کارگر 21 ساله در داخل یک فروشگاه بزرگ با دستگاه چرخ گوشت صنعتی سرگرم کار بود که ناگهان دست راست وی بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی درون این چرخ گوشت گیر کرد. وی افزود: آتش نشانان با استفاده از دستگاه سنگ فرز و تجهیزات.

24 نظرات

ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻓﻊ اﻧﺠﻤﺎد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﺗﺮﮐﯿ - پژوهش های علوم و .

21 فوریه 2017 . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ از روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﻮان . دﺳﺖ آﻣﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن رﻓﻊ اﻧﺠﻤﺎد min ... ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﭼﺮخ ﺷـﺪه رﻓـﻊ اﻧﺠﻤـﺎد ﺷـﺪه. از. روش ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺑـﺎ. ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﮑﻨﺮ رﻧﮕـﯽ. (. (Canon, Cano Scan, LiDE 120. Scanner. و. ﺑﺎ دﻗ.

ﻫﺎي ش ﭼﺮخ ﻟﻐﺰ ﺑﺮ دار ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠ - دانشگاه تبریز

12 آوريل 2014 . ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . در. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ. رو، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖ. ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎزده ﮐﺸﺸـﯽ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﺷﺨﻢ ﺑﺎ ﮔـﺎو آﻫـﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪار ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـ. ﺮل ﺑـﺮ. ﻟﻐﺰش ﭼﺮخ. ﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. (. ﻋﻤﻖ و. ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ) ﺑﺮ ﻟﻐﺰش و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸـﯽ، ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ . ﺑـﺪﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻐﺰش. -. ﮐﺸﺶ ﺳﻨﺞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﯿﮑـﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮ.

Overrunning clutch - definition of Overrunning clutch by The Free .

2. a rear bicycle wheel that has a device freeing it from the driving mechanism, as when the pedals are stopped in coasting. v.i.. 3. (of a vehicle or its operator) to coast with the wheels disengaged from the driving mechanism. 4. to move or function freely, independently, or irresponsibly. [1895–1900]. free′wheel′er, n.

FM/MW/SW Digital Media Player

)page 15). USB NO SUPRT: The USB device is not supported. For details on the compatibility of your USB device, visit the support site (page 24). For steering wheel remote control operation: ERROR: An error occurred during the function registration. Register again from the function where the error occurred (page 11).

طراحی و ساخت میکسر آزمایشگاهی دو منظوره . - مجله علمی پژوهشی

16 آوريل 2014 . اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه. دو روش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ. ﺠﺰا اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺷﻌﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺴﺮ اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ . وﻟﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ .. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ و. ﻟﻨﮓ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻪﺑ. ﺎﺷﻤ. ر. آورد . ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻠﺲ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از. ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺰر ﺑﺮش ﺧﻮرد.

چرخ‌ گوشت دست پسر جوان را بلعید +تصاویر - اقتصاد آنلاین

1 مه 2017 . به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رضا وفایی؛ افسر آماده منطقه یک عملیات درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک کارگر بیست و یک ساله در داخل یک فروشگاه بزرگ با دستگاه چرخ‌گوشت صنعتی سرگرم کار بود که ناگهان دست راست وی بر اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی داخل چرخ‌گوشت گیر کرد. چرخ.

چرخ خیاطی - صنعت

6 مه 2013 . چرخ خیاطی - اختصاصی سایت صنعت – بدون چرخ خیاطی، جهان مکان بسی-خیاطی. . سدان‌هایی با سرعت بیش از 320… رفع نقص فرشهای دست بافت با دستگاه هم‌پهنا . چطور ارور Operation could not be completed error 0x00000709 در پرینتر حل کنیم؟

FM/MW/SW Digital Media Player

)page 15). USB NO SUPRT: The USB device is not supported. For details on the compatibility of your USB device, visit the support site (page 24). For steering wheel remote control operation: ERROR: An error occurred during the function registration. Register again from the function where the error occurred (page 11).

نیشکر هاروسترهای A8000 , A88000 مدل

برای جلوگیری از. انحراف دستگاه ، از ترمز به صورت. آنی استفاده نکنید . •. قبل از حرکت ماشین، مطمئن شوید که همه کاورها بسته. هستند و در جای خود قفل شده اند . •. قبل از حرکت، مطمئن شوید که همه افراد در آنجا از. حرکت ماشین مطلع هستند . •. در تمام اوقات، بچه ها را از ماشین دور نگه دارید . •. همه. روزه، گشتاور و پیچ چرخ های جلو و عقب در. A8000.

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ: –. ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ. –. ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻫﻮﺍ ﮔﺮﺩﺩ. –. ﻣﺎﻧﻊ ﺩﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. •. ﺳﻄﺢ ﻭﻟﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ. ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻨﻮﺍﻳﯽ ﮔﺮﺩﺩ. •. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ. ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﺮﺍﻗﺐ.

FM/MW/SW Digital Media Player

)page 15). USB NO SUPRT: The USB device is not supported. For details on the compatibility of your USB device, visit the support site (page 24). For steering wheel remote control operation: ERROR: An error occurred during the function registration. Register again from the function where the error occurred (page 11).

دستگاه گلدوزی صنعتی فورت اورمدل 908 هشت کله | ماشین آلات گلدوزی .

دستگاه گلدوزی صنعتی فورت اورمدل 908 هشت کله (FORT EVER). قابلیت گلدوزی روی کلیه پارچه ها را دارد. این چرخ خیاطی گلدوزی می تواند 9 رنگ را در ابعاد های 40*45 سانتی متر را با سرعت بسیار بالای 1000 سوزن در دقیقه انجام دهد. همچنین قابلیت پولک دوزی را نیز داراست.فورت اور 908 قابلیت گلدوزی همزمان روی 8 دست لباسهای آماده و.

Laser rangefinder - Wikipedia

With a laser measuring tool, the job can be completed by one operator with just a line of sight. Although the tape measure is typically more accurate, laser measuring tools can be calibrated to be generally reliable when taking several measurements. Laser measuring tools typically include the ability to produce some simple.

اتوماسیون- رباطیک - TTM Makine

شراکت با ما با رباط های حساس میتسو بیشی همچنان ادامه دارد و در قسمت سیستم های تغذیه اتوماتیک (ویبراتورها ،کانوایر ها اتوماسیون ) با تنها شرکتی که در ترکیه دایر است به نام Factor H میباشد .که با همکاری همدیگر در ساخت این ماشین آلات همکاری می نماید.

چرخ خیاطی 38 کاره ژانومه janome sewing machines 8000 - بانه مارکت

27 ا کتبر 2015 . خرید دستگاه چرخ خیاطی 38 کاره با لامپ روشنایی ، انواع گلدوزی ، عملکرد بی صدا ، دکمه معکوس در سایت اینترنتی بانه مارکت ژانومه JANOME SEWING . چرخ خیاطی 8000 ژانومه یکی از دستگاه های پیشرفته ایست که در هنگام تولید تاکنون بهترین دستگاه خیاطی بوده است. . عملکرد بی صدا Quiet operation چرخ.

نقد و بررسی ماشین اسلات مگا فورچون با جکپات پیشرفته - Online .

12 نوامبر 2017 . در پایان سال 2017، دستگاه Slot Machine Mega Fortune رکورد شکنی برای پرداختها بود – بزرگترین پیروزی € 17،860،868 €. . شخصیت های ویژه در مگا فورچون متحرک هستند: قایق بادبانی به جلو، افزایش اسپری، بطری شامپاین با پنبه باز می شود، چرخ شانس چرخش – بنابراین غیر ممکن است که از دست دادن پاداش.

دست دستگاه operater چرخ,

ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﻣﺮوري ﺑﺮ روش - Journals - دانشگاه .

ﻮن،. ﯾد. ﺴﭙﺮﺳ. ﯿ. ﻮن. ، اﻣﻮﻟﺴ. ﯿ. ﻮن، ژل. ﯾ. ﺎ ﺧﻤ. ﺮﯿ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ا. ﯾ. ﻨﮑﻪ. ﻗﺎﺑﻞ. ﭘﻤﭗ و. اﺳﭙﺮي ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ . ﯿﻋﻠ. ﺮﻏﻢ دﻣﺎ. ي. ﯿﺑﺴ. ﺎر. ﺑﺎﻻ. ي. ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه،. ذرات اﺳﭙﺮ. ي. ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ از دﺳﺖ. دادن رﻃﻮﺑﺖ. ،. در دﻣﺎ . ﺪ دﺳﺘﮕﺎه. ،. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ا. ﯾ. ﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ. ي. ﮔﺮد. ﯾ. ﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ي. ﺻﻨﻌﺘ. ﯽ. از ا. ﯾ. ﻦ روش را ﻓﺮاﻫﻢ. ﺳﺎﺧﺖ . ﺗﻬﯿﻪ. ﭘﻮدر ﺷ. ﯿ. ﺮ، آب ﭘﻨ. ﯿ. ﺮ و ﺷ. ﯿ. ﺮ ﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﻫﻨﻮز. ﺟﺰو ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ. ي.

دست دستگاه operater چرخ,

ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺰاء ﺟﺰوه درس

9 ژانويه 2010 . ﯾﮏ ﭘﯿﻨﯿﻮن. 16. دﻧﺪاﻧﻪ، ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه اي ﺑﺎ. 60. دﻧﺪاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد . ﮔﺎم ﻗﻄﺮي. 2. و. ارﺗﻔﺎع ﺗﺎج و رﯾﺸﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 1/p. و. 1.25/p. ﻫﺴﺘﻨﺪ . زاوﯾﻪ ﻓﺸﺎر ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم. ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ. 20. درﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﺎم داﯾﺮه اي، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي. داﯾﺮه ﻫﺎي ﻣﺒﻨﺎ را. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ . p = π. P. = 1.57 in ,d = 16. 2. = 8 in ,d = 60. 2. = 30in. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺠﯽ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕ - مهندسی مکانیک و .

maintanance, operation and its high accuracy are discussed. In the initial stages of . ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و. ﭼﺮخ دﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ داراي ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺎدي در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص. اﺳﺖ ،. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 1. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎف ﮐﻦ ﻣﯿﻠﻪ. ﻫﺎ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. -3. ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺤﻮ. ة. ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه .. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺴﯿﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ. 3. و ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮري.

فصل هشتاد و پنجم – ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها .

24 مه 2013 . 85112000, - ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی؛ چرخ لنگرهای .. کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی ) و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای ... operating without an external source of power:.

ترفند - با این راهنمای کامل استاد استفاده از گلکسی اس ۵ شوید - دیجیاتو

25 مه 2014 . در مواقعی خاص شما مجبور می شوید از دستگاه با یک دست استفاده کنید که سایز ۵.۱ اینچی گلکسی اس ۵ به شدت آزار دهنده خواهد بود. خوشبختانه سامسونگ با قرار دادن قابلیت One-Handed Operation به فکر این مشکل هم بوده. در این حالت رابط کاربری کمی کوچکتر می شود و کاملا مناسب کار با یک دست خواهد بود. در ابتدا.

راه نمای استفاده از دستگاه تولید لیوان کاغذی

A – اين کنترل الکتريکي (که operation table خوانده مي شود ) بايد با قسمت مکانيکي ليوان کاغذي به کار برده شود. B – پنل دستگاه. C – کارايي .. A – تنظيم تجهيزات: قبل از باز کردن دستگاه، يک مدار الکتريکي را تنظيم کنـــيد، دسته مربوطه را با دست بچرخانيد (مطابق ضميمه) برای چرخاندن چرخ نوار تسمه. چک کردن هر گونه در گيری.

ارزیابی مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش دست و بازو

ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺳﺖ. ﻭ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻴﻠﺮ، ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻭ. ﻳﺎ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻚ ﭼﺮﺥ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ. ﻛﻮﭼﻚ ﻭﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭ. ﭼﺮﺥ ﺑﺰﺭﻙ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺳﺎﻝ. 1985 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ.

Pre:تجهیزات معدن زندگی سال امید به
Next:بلوک thermostone در اردن