گرافیت روند بهره سنگ معدن

گرافیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداین اتم‌ها با پیوند کوالانسی به هم متصلند و نمی‌توانند با کربنی خارج از این لایه پیوند کوالانسی تشکیل دهند، بنابراین یک لایه گرافیت از طریق پیوند واندروالس -که پیوند ضعیفی است- به لایه‌های زیرین متصل است. این خاصیت سبب می‌شود لایه‌های گرافیت به راحتی به روی هم بلغزند. به همین دلیل از این ترکیب برای «روان کاری» و.گرافیت روند بهره سنگ معدن,معرفی سنگ گرافیت - EDCrusherمقایسه الماس و گرافیت - کِم سِنتر. معرفی سایت های . ( زغال سنگ قهوه ای . ممنون.واقعا در علت رسانایی برق گرافیت مونده بودم.خیلی . اقرأ أكثر . گرافیت برای فروش در اندونزی. معرفی انواع . معدن گرافیت تامین کنندگان زیمبابوه -گیاه تجهیزات سنگ , بهره سنگ گرافیت , . اقرأ أكثر . معدن گرافیت و فرز روند. فرز سی ان سی سنگ.

24 نظرات

روند ساخت پودر گرافیت - سنگ شکن

متن كامل. روﻧـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧـﻮع و درﺻـﺪ. اﻓﺰودﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺮﻳﺎن. ﻳﺎﺑﻲ دوﻏﺎب آﺑﻲ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣـﺪ . ﭘﻮدر ﮔﺮاﻓﻴﺖ در آب ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ آﮔﻠﻮﻣﺮه ﺷﺪن دارد؛ زﻳﺮا ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺑﮕﺮﻳﺰ اﺳـﺖ و ذرات آن در. دریافت قیمت .. طرح توجیهی تولید گریس گرافیتی. . بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تاکنون. – بررسی ظرفیتهای. دریافت قیمت.

مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGate

بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 319 تا 328 )سنگ و کانی(. 1- پیش نوشتار. با توجه به گوناگونی کانسارهای مس، مطالعه نحوه تشکیل و محیط زایشی آنها در. پی جویی نهشته های معدنی مس و بهره برداری مناسب از این ذخایر دارای اهمیت. فراوانی است. مجموعه سنگ های آتشفشانی-رسوبی کمپلکس سوریان در پهنه. سنندج-سیرجان به.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح. ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮ. اﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﺑﻪ .. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. 14. 2-18-. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. 15. ﻓﺼﻞ. ﺳﻮم. -. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﺧﻴﺮ. ه. 3-1-. آﺷﻨﺎﻳﻲ. 19. 3-2-. ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻓﺘﺎر ﻋﻴﺎر. 19. 3-2-1-. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام).

مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGate

بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 319 تا 328 )سنگ و کانی(. 1- پیش نوشتار. با توجه به گوناگونی کانسارهای مس، مطالعه نحوه تشکیل و محیط زایشی آنها در. پی جویی نهشته های معدنی مس و بهره برداری مناسب از این ذخایر دارای اهمیت. فراوانی است. مجموعه سنگ های آتشفشانی-رسوبی کمپلکس سوریان در پهنه. سنندج-سیرجان به.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح. ﻫﺎ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮ. اﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﺑﻪ .. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. 14. 2-18-. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. 15. ﻓﺼﻞ. ﺳﻮم. -. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﺧﻴﺮ. ه. 3-1-. آﺷﻨﺎﻳﻲ. 19. 3-2-. ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻓﺘﺎر ﻋﻴﺎر. 19. 3-2-1-. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام).

ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش

3 فوریه 2015 . ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ . دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺪن. /. اﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن .. ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. -. ﻛﺎﻧﻲ. زاﻳﻲ. -. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. (. ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ. ) 3-1-4-. اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت. اﻟﻒ. -. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤ. ﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎ،. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ. -ب. ﻣﺪل زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻧﺴﺎر، ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ ﻳﺎ رﮔﻪ.

اکتشاف 250 هزار کیلومتری/ 96؛ سال افتتاح طرح‌های نیمه . - معدن نامه|

3 فوریه 2018 . پروژه های فراوری در ناحیه معدنی سنگان که تا سال 92 بی تحرک بودند، اکنون شهری از کارخانه های فراوری را ( برای ظرفیت 20 میلیون تنی کنسانتره و گندله سنگ آهن ) . این در حالی است که به سبب سرعت گرفتن روند اجرایی طرح ها و آماده شدن آن ها برای راه اندازی، به طور کلی برای سال جاری 34 پروژه برای راه اندازی و 14 طرح.

سنگ های دگرگونی - زمین شناسی - علم را با لذت بیاموزید 020

در سنگ های کم عمق، نیروهایی که فشار وارد می کنند دانه های معدنی (کاتاکلاسیز) را له و ساییده می کنند تا کاتاکلاسیت به وجود آورند. نتیجه ادامه این روند به وجود آمدن سنگ سخت و رگه دار میلونیت است. تحت حرارت و فشار بیشتر، هنگامی که مواد معدنی دگرگونی مانند میکا و فلدسپار شروع به شکل گیری می کنند، کرنش موقعیت آنها را در لایه.

ماین نیوز - مذاکره با معتبرترین برند الکترود گرافیتی جهان

10 مارس 2016 . گروه صنایع معدنی >فولاد - مدیرعامل شرکت یگانه اندیش صنعت درباره ورود شرکت‌های جدید همچون میدکو به حوزه بازرگانی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ که چند سهامدار دارند و حجم کار آنها زیاد .. البته ما در حوزه سنگ آهن با شرکت‌های بزرگ چینی به صورت تهاتر کار را آغاز خواهیم کرد و در ازای سنگ‌آهن، الکترود دریافت می‌کنیم.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮ. اﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ را در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد. ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﺎد. ﺷﺪه، دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ... ﺗﻠﻤﺒﺎر ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺎه ﻣﻮاد و ﺑﺎﻃﻠﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺨﺎﻃﺮات، ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﻛﺮد . -ج. در اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺎه ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ، ﻣﻜﺎن. ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد، ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ و ﺟﺎده. ﻫﺎي ﺗﺮاﺑﺮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ در اﺛﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎك.

استخراج و تولید پوکه معدنی قروه -پوکه معدنی فلاح 09188735953

19 فوریه 2015 . مراحل مختلف معدن کاری وتولید پوکه معدنی. معادن پوکه قروه به روش معادن روباز بهره برداری می شوند،. اگر چه در . 3) میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت،استخراج و تولید پوکه معدنی بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظایر آنها . استخراج و.

قدر هدایای زمینی را بدانیم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

می كند تا ساختار دقیق این هدایا را شناسایی كنیم، به رفتار آنها پی ببرمی و بهره برداری درست از. آنها را بیاموزمی. باشد كه .. روند میزان مصرف منابع گوناگون نیز افزایش یافت، به گونه ای كه امروزه همۀ افراد جامعه در. پی استفاده از تلفن همراه، . چگونه می توان تشخیص داد كه در یك منونه سنگ معدن، كدام عنصرها وجود. آلومینیم. نیکل. طال. نقره.

استخراج و تولید پوکه معدنی قروه -پوکه معدنی فلاح 09188735953

19 فوریه 2015 . مراحل مختلف معدن کاری وتولید پوکه معدنی. معادن پوکه قروه به روش معادن روباز بهره برداری می شوند،. اگر چه در . 3) میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت،استخراج و تولید پوکه معدنی بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظایر آنها . استخراج و.

دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف مواد معدنی - سازمان نظام مهندسی معدن

مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار. فروست : . استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیشنهاد، مطالعه، طراحی، اجرای طرحهای اکتشافی، بهره برداری و فرآوری مواد. معدنی از نظر ... ٣- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای. صنعتی و.

قدر هدایای زمینی را بدانیم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

می كند تا ساختار دقیق این هدایا را شناسایی كنیم، به رفتار آنها پی ببرمی و بهره برداری درست از. آنها را بیاموزمی. باشد كه .. روند میزان مصرف منابع گوناگون نیز افزایش یافت، به گونه ای كه امروزه همۀ افراد جامعه در. پی استفاده از تلفن همراه، . چگونه می توان تشخیص داد كه در یك منونه سنگ معدن، كدام عنصرها وجود. آلومینیم. نیکل. طال. نقره.

نتایج آمارگيری از مقدار مصرف حامل‌های انرژی و مولدهای مقیاس کوچک معادن .

ﻫﺎي اﻧﺮژي و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﺎدن درﺣﺎل ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﻛﺸﻮر. -. 1391. 5. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻛﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻧﺎم ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ. 0510. اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺧﺸﻚ. 05100 .. 08996. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﻜﺎ. ﻣﻴﻜﺎ. 08997. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﻴﺰﻳﺖ. ﻣﻨﻴﺰﻳﺖ. 08998. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ. و ﻧﻴﻤﻪ. ﻗﻴﻤﺘﻲ. ﻓﻴﺮوزه. ﻋﻘﻴﻖ. آﻧﺪاﻟﻮزﻳﺖ. ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ. 08999. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه. ﮔﺮاﻓﻴﺖ.

سنگ - جزیره دانش - علوم زمین

14 آوريل 2007 . سنگ‌ها از یک یا چند کانی درست شده‌اند و از نظر چگونگی پدید آمدن در سه گروه سنگ‌های آذرین، سنگ‌های رسوبی و سنگ‌های دگرگونی جای می‌گیرند. . زمین‌شناسان در بررسی‌های صحرایی، که ابزارهای پیچیده‌ی آزمایشگاهی در دسترس نیست، از اندازه و آرایش بلورهای سنگ، که بافت سنگ نام دارد، برای توصیف سنگ‌ها بهره می‌گیرند.

اثرات زیست محیطی معدن گارنت - سنگ شکن و آسیاب آسیاب

معادن مس و آثار تخریبی آن بر محیط زیست رشته معدن. اثرات زیست محیطی معدن گارنت بهره برداری بی محابا از منابع معدنی در دهه های اخیر محیط زیست کشور را با مخاطره مواجه ساخته . دریافت قیمت. اثرات زیست محیطی گرافیتسیلیس شن و ماسه طرح معدن فرآیند. مطالعه و بررسی معادن گارنت برای ارزیابی میزان ذخیره ماده , . اثرات زیست.

برگزیده های بیشتر - فولاد نیوز

بازرس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: روند همایش سنگ آهن ایران طی سال‌های گذشته . با الزام دولت . نتایج یک گزارش رسمی حاکی از آن است که ۴۳۰۵ معدن کشور معادل ۸۷.۶ درصد از کل معادن، در حال بهره برداری فاقد واحد . .. انتظار می رود قیمت الکترود گرافیتی که از نیمه دوم 2017 روندی رو به افزایش داشته، به روند رشد .

قانون اصلاح قانون معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

غ پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می گردد. ف بهره بردار: شخص . 3 میکا، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها، فلدسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت ، دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها. 4 سنگها و کانیهای.

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺁن

ﻣﻌﺎدﻧﻲ آﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮدار اﺳﺖ ﻳﺎ واﮔﺬاري ﺁن از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﻲ ﻧﺪارد . گ . ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ. : ﺑﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ آﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮداري و ﺑﺮداﺷﺖ هﺮ. واﺣﺪ از. ﻣﺎدﻩ ﻳﺎ. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﺎدﻩ. ـ٢ . ٢. ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻮراﺗﻬﺎ، ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ. ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ، آﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، آﻠﺮور. ﻳﺘﻬﺎ ﺑﻪ. اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاد ﻳﺎد ﺷﺪﻩ. در ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ. و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ. ٣. ﻣﻴﻜﺎ، ﮔﺮاﻓﻴﺖ. ، ﺗﺎﻟﻚ. ، آﺎﺋﻮﻟﻦ. ، ﻧﺴﻮزهﺎ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت. ، ﺳﻨﮓ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴ. ﻠﻴﺴﻲ. ، ﭘﺮﻟﻴﺖ.

قانون اصلاح قانون معادن - حقوقی و امور مجلس

غ پروانه بهره برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده ای مشخص صادر می گردد. ف بهره بردار: شخص . ۳ـ میکا، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها، فلدسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت ، دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها ۴ـ سنگها و کانیهای.

معدن نیوز | اولین سایت خبری معدن و صنایع معدنی ایران

اولین سایت خبری معدن و صنایع معدنی ایران. . کارخانه گندله سازی فولاد خراسان به بهره برداری می رسد. کارخانه گندله سازی فولاد . پایگاه خبری معدن نیوز- شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 304 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند رو به رشدی را نشان می .

Pre:سنگ شکن طلا برای فروش در زیمبابوه
Next:آسیاب از bol علت