وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش

وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش,دانش فنی پايه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیچاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،. عکس برداری، نقاشی، .. می کنند و بدین وسیله، در فعالیت های اکتشافی و تعیین .. سنگ شکن. سیلوی مواد. معدنی. محل. جمع آوری. مواد. معدنی. قفسۀ. انتقال مواد. معدنی. مسیر ریزش. مواد معدنی. معدن روباز. تونل استخراجی )1(. تونل استخراجی )2(.وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش,آشنایی با سنسورهای شتاب سنج - دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی18 سپتامبر 2015 . شتاب سنج های پیزوالکتریک مهمترین ابزار کاربردی برای اندازه گیری شوک و ارتعاشات هستند.این وسیله نیز شبیه سنسورهای مکانیکی شامل یک جرم است که وقتی تحت شتاب قرار می گیرد یک نیروی اینرسی در یک کریستال پیزوالکتریک اعمال می کند. . شتاب سنجهای پیزوالکتریک از نظر نحوه تأثیر پذیری از.

24 نظرات

دنیای‌رنگ‌ها - لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی - معاونت علمی و .

ویژه نامه علمی، تخصصی، پژوهشی فناوری لیزر و فوتونیک. سالاول شماره ۳ آذر 80 ۱۳۹۶ صفحه. ویژه نامه ... می شوند و دستگاه سنگ شکن کلیه از دستگاه هایی. اســت که تولید کنندگان داخلی به بــازار عرضه. کرده اند. ... خورشیدی گرفته، تا شارژ از راه دور به وسیله لیزر که. یکی از کارآمدترین روش ها به نظر می آید. ، انتقال بی سیم)WPT( به.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

وﺳـﻴﻠﻪ. ي. ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﺘﻨـﻲ. ﺣﻔﺎ. ﻇﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷـﻲ. از ﺿﺮﺑﻪ، آﺳـﻴﺐ. ﻫـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ، آﺗـﺶ و ﺣﺮﻛـﺎت. ﺧﺮاب. ﻛﺎراﻧﻪ را در ﭘﻲ دارد . -5. اﻳﻦ روش ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻘـﺎوم. ﺳـﺎزي در ﻧـﻮاﺣﻲ .. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه. اﺳـﺖ. ، اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه. اﺳﺖ. و ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻤﻴﺮ. ي. (PI. ) آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﻬﺎر ﺧﺎك ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ.

وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﺷﻜﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ در آن. آﺳ. ﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﺗـﻮر،. اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه، وارﻳﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻮاي رﻃـﻮﺑﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ . (. Gbadam et al.2009 , .) ﺷــﺮﻳﻔﻴﺎن و .. ﺳﻘﻮط آزاد ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺮﻧﺠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻪ. دارﻧـﺪه ﺑـ. ﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﺻـﻠﺐ. ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮك ﭼﺪﻧﻲ ﺑـﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ. 100. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم. ﭘﻴﭻ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫـﻢ ارﺗﻌﺎﺷـﺎت.

وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش,

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه محقق اردبیلی.

تولید کننده دستگاه الک ارتعاشی

سرند ارتعاشی سرند شاتونی. سرند ارتعاشی نوع سرند همانند الک دستی می بسته بندی دو توزین،تولید کننده دستگاه. بیشتر+. تولید کننده ارتعاشی غربال اسپانیا. ارتعاش تولید کننده دستگاه های تولید کننده الک ارتعاشی بیشتر بدانید. تولید. بیشتر+. مونتاژ روی صفحه نمایش ارتعاشی برای دستگاه غربالگری. ارتعاشی تولید.

کنترل فرايندهای شيميايی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی،. تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل . پوران نقدی)صفحه آرا( مریم کیوان )طراح جلد( سیدمرتضی میرمجیدی )رسام(. تهران: خیابان ایرانشهر .. شرح فرایند شست و شوي سنگ معدن خام براساس نمودار هاي جعبه اي و جریان فرایند؛ الف(. رسم نمودار جریان فرایند.

دانش فنی پايه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،. عکس برداری، نقاشی، .. می کنند و بدین وسیله، در فعالیت های اکتشافی و تعیین .. سنگ شکن. سیلوی مواد. معدنی. محل. جمع آوری. مواد. معدنی. قفسۀ. انتقال مواد. معدنی. مسیر ریزش. مواد معدنی. معدن روباز. تونل استخراجی )1(. تونل استخراجی )2(.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

وﺳـﻴﻠﻪ. ي. ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﺘﻨـﻲ. ﺣﻔﺎ. ﻇﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷـﻲ. از ﺿﺮﺑﻪ، آﺳـﻴﺐ. ﻫـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ، آﺗـﺶ و ﺣﺮﻛـﺎت. ﺧﺮاب. ﻛﺎراﻧﻪ را در ﭘﻲ دارد . -5. اﻳﻦ روش ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻘـﺎوم. ﺳـﺎزي در ﻧـﻮاﺣﻲ .. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه. اﺳـﺖ. ، اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه. اﺳﺖ. و ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻤﻴﺮ. ي. (PI. ) آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﻬﺎر ﺧﺎك ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ.

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

به وسيله محققين مختلف انجام گردیده و به این منظور روابط مختلفی نيز ارائه شده. اســت. این مقاله با استفاده از داده های حاصل ازانجام آزمایش های آزمایشــگاهی بر روی نمونه های سنگ مگنتيت معدن شماره. یک گل-گهر،روابطی جهت تخمين مقاومت فشــاری تكمحوره با اســتفاده از آزمایش های غير مخرب شــامل عدد سختی اشميت،. ســرعت موج طولی و عرضی.

مهندسي مكانيك - دانشگاه اصفهان

ﺭﺗﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ . -۲. ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ. : ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﮐﺎﺭﺗﺰﻳﻦ. ﻱﺍ ﻧﻪﺍﺍﺳﺘﻮ،. ﻭ ﻗﻄﺒﻲ. ،. ﺣﺎﺻﻠﻀﺮﺏ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻥ. ،. ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ. ، ﺧﻂ. ، ﺻﻔﺤﻪ. ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ. ، ﺁﻥ. ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ .. ﺧﻮﺍﺹ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ. ،. ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩﻱ. ،. ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ،. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺧﻄﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ . -۲. ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ. : ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻴﻮﺗﻦ. ﺍﺻﻞ ،. ﺩﺍﻻﻣﺒﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺮﮊﻱ.

مهندسي پزشكي- بيوالكتريك - دانشگاه اصفهان

باشد . هدف از اين دوره بين رشته. اي، تربيت متخصصيني است كه با بهره گيري از علوم پايه و مهندسي در حوزه برق و. كامپيوتر، امور اجرايي، آموزشي يا تحقيقاتي مرتبط با حوزه هاي زيستي و پزشکي را. برعهده. گرفته. و باعث ار. تقاي. سالمت جامعه شوند . از سوي ديگر اين متخصصين مي. توانند با الهام گرفتن از. مکان. زمي. ها. ي. زيستي و.

شانس بهتر است یا انرژی مثبت (قانون جذب)

13 ژوئن 2017 . لطیف‌ ترین جنسی که قابل دیدن و لمس کردن است آتش است و سخت‌ ترین اجناس سنگ و فلز هستند که ارتعاش پایینی دارند. ما اما می‌ خواهیم بپردازیم به . شود ارتعاش را بالا برد؟ این مسئله بحث بسیاری دارد که در اینجا در یک یا دو صفحه نمی‌ توان گفت فقط می‌ توان به این نکته اشاره کرد که یکی از راه‌ ها تمرکز کردن است.

هارپ چیست؟ - شیعه نیوز

24 مارس 2009 . همانطور که گفته شد ارتعاشات راديويی هارپ باعث سرخ شدن لايه آيونوسفير شده و اين لايه را به نوسان در می آورد. ... دستت درد نکنه - اینم یه جواب دندون شکن. MAK .. 3)انرژی که در اثر زلزله آزاد می شود به قدری عظیم است که با چنین امواجی که نزدیک به رزونانس لایه های سنگ هم نیستند (که بگوییم با زمان ممکن است تشدید.

دستگاه آسیاب قهوه - سنگ شکن

دستگاه قهوه اسپرسو تمام اتوماتیک | شرکت ساعی فن آور - صفحه نخست. صفحه نخست; دستگاه فروش اتوماتیک; درباره ما; محصولات. دستگاه های . دستگاهی تمام حرفه ایی، مجهز به آسیاب قهوه تازه(دانه . هست و برای قهوه فرانسه، برخلاف دلونگی که فیلتر فلزی . بهترین برند قهوه آسیاب شده در ایران - 1,132 بار نمایش; دستگاه قهوه ساز برای.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي راﻧﻨﺪه ﮐﺎوه ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن KD420

اﻧﻘﻀﺎء دوره واراﻧﺘﯽ. (. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﭘﺲ از دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ .) 16. -. دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪل، ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل. ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺎ. ﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﻗﻄﻌـﺎت. وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز .. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت. -3. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺮﯾﻠﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮن. (. ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل. ) 12. -. دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ. -4. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎﻣﯿﻮن. 13. -. دﮐﻤﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر. (. ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺞ. ) /. دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﺳﺎﻋﺖ. -5.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

مدیریت ایمنی : بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه و صنایع وابسته به آن نسبت به وسایل حفاظت فردی در سال 1381 .. در صفحه نمایش خلاصه مقاله امکانات جدید مانند ارسال/معرفی مقاله به دوستان نیز افزوده شده است و علاوه بر آن کاربران عضو قادر هستند اشکالات احتمالی موجود در هر مقاله را به اطلاع مدیر سایت.

Page 1 اما. ک: اطلاع سان علمی - بین الملی سازمان بین المللی منع .

از کل ارقام اطلاع داده شده بودو نوار مکالمات نیز امروز چگونه عده ای سنگ اور ابر سینه می زنند، مگر او چه قتلها، مورد حملات شدید تبلیغاتی قرار می دهد. اما آیا ... بقیه از صفحه اول. تا همه جناحها و دسته ها در عرصه انتخابات شوراها در جهت حضور و. حاکمیت مردم، متحد باشند. آقای خاتمی گفت: وجود احزاب و گروههای مختلف به این معناست که. اداره خاور.

واژه هاي مصوب ژئوفيزيک

وﺳﻴﻠﻪ. اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺨﻠﻴۀ هﻮاﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﻪ. درون ﺁب. 17 airborne magnetometer. ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. ﺳﻨﺞ هﻮاﺑُﺮد. ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﻮاﺑُﺮد ﺑﺮاﯼ اﻧﺪازﻩ. ﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺪان. ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ. 18 airborne magnetometry .. 45 auxiliary fault plane → auxiliary plane. 46 auxiliary plane, auxiliary fault plane. ﺻﻔﺤۀ ﮐﻤﮑﯽ. ﺻﻔﺤﻪ. اﯼ ﻣﺠﺎزﯼ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤۀ ﮔﺴﻞ در ﺣﻞ. ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ. 47 b value. ﻣﻘﺪار b.

همه چیز در مورد موتور های الکتریکی(الکتروموتور)

این الکتروموتور در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد. – امکان بکار بردن این الکتروموتور به طور . از الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده در آسیاب ها ؛ سنگ شکن ها ؛ جرثقیل ها و … استفاده می شود. . یک الکتروموتور القایی AC تک فاز به یک وسیله الکتریکی خارجی برای تولید این میدان مغناطیسی دوار احتیاج دارد. در درون هر موتور.

کتابچه برنامه کنفرانس جدید - انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

25 نوامبر 2015 . های. پنجمین. کنفرانس بین. المللی آکوستیک و ارتعاشات ). ISAV2015. (. ویرایش و تنظیم. محمد محجوب. محمدرضا حائری یزدی. عبدالرضا اوحدی همدانی. صفحه ... 12. برنامه افتتاحیه. پنجمین. کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات. آمف. ی. تئاتر دانشکده مهندس. ی. مکان. یک. –. چهارشنبه. 04. /. 09. /. 94. ردیف. زمان.

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

داراي صفحه نمايش ويدئويي ديجيتال براي نمايش‚ ضبط داده ها و كنترل كيفي است. در تعيين. ضخامت تا . مبنای كار اين دستكاه اندازه گيری تغييرات شار مغناطيسی حاصل از نوسانات فنری سنسور كوارتز. فيوز شده در داخل يك .. در این نوع سنگ شکن عملیات سنگ شکنی به وسیله یک یا چند استوانه سنگین با سطح صاف. یا آجدار صورت می.

وسیله ارتعاش و نوسان سنگ شکن صفحه نمایش,

مراحل تولید سیمان بصورت ساده - نواندیشان

2 مارس 2011 . قبل از اينکه مواد خرد شده در سنگ شکن، راهى آسياب مواد جهت پودر شدن شوند، بداخل سالنى ريخته مى‌شوند تا بدين‌وسيله هم مقدمتاً با يکديگر مخلوط شوند و هم اينکه، اين .. برای تهیه سیمان پرتلند ، ابتدا سنگ آهک از معدن استخراج شده وان را به وسیله کامیون به محل کارخانه حمل می کنند وبه قطعت حدود ۲۵ میلی متر میشکنند .

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺳﺎل ﻳﻜﻢ. /. ﺷﻤﺎره. دوم. /. زﻣﺴﺘﺎن. 1390 /101. ﺻﻔﺤﻪ. 2.. ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ. 4 ffl. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. 6. اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﭘﻤﭗ. 1. 7 ffl. ﺷﺎﺳﻲ ﭘﻤﭗ .. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﺧﺪاد ﺳﺎده. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮك. ) ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮ .د. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ. (. ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻳﮕﻦ eigen. ) ﺧﻮد ارﺗﻌﺎش ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻣﻘﺪار داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار.

Pre:چرخ supari کوچک با قیمت
Next:سنگ puzze هند دستگاه بازیافت