جایگزین شن و ماسه رودخانه pf در بتن

بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی)کالن شهر .6 فوریه 2014 . شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه. های راه. سازی می . ترین جایگزین. مصالح رودخانه. ای معرفی گردیده است. موقعیت جغرافیايی دشت مشهد و معرفی محورهای تامین. کننده. شن و ماسه. شهرستان. مشهد در. شمال. شرق. ایران و. در. محدوده. ̊ . U.S. Army corps of engineers, 2002. و. Shamsad.جایگزین شن و ماسه رودخانه pf در بتن,بتن خواص بر ن متاکائول زئولیت و همزمان استفاده از . - ResearchGateبا این وجود با توجه به خواص مثبت متاکائولن از لحاظ بهبود مقاومت و مشخصه. های دوام بتن و. همچنین اثرات مثبت زیست محیطی، استفاده از متاکائولن جهت جایگزینی با . از شن رودخانه. ای با دانه. بندی یکنواخت و ماکزیمم اندازه دانه. های. 19. میلیمتر ، وزن مخصوص gr cm3. /7. 2. استفاده شده است. ماسه رودخا نه. ای مصرفی دارای وزن مخصوص gr.

23 نظرات

مقاله بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا .

زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۲۸.۰۶ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) . دانشفر, مهرنوش و ابراهیم محمدی، ۱۳۸۵، بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا معـادن شن و ماسهکوهی، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز،.

ای بررسی خواص مکانیکی بتن خاک اره - آنالیز سازه - زلزله

عنوان جایگزین ریزدانه در ساخت بتن استفاده نمود. وجود. مقدار زیادی پوست درختان در درون خاک. اره می. توانند بر زمان. گیرش و گرمای هیدراتاسیون سیمان تاثیر بگذارند. بتنی که از خاک. اره بدست می. آ. ید مخلوطی از خاک اره، ماسه و شن با درصد معینی آب. برای رسیدن به کارآیی و هیدراتاسیون کامل سیمان است. بتن خاک. اره سبک وزن، عای.

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

در این مطالعه از انواع مختلف مواد افزودنی شامل میکروسیلیس، زئولیت، خاکستر بادی، متاکائولن و نانوسیلیس به عنوان جایگزین ب. خ .. در این مقاله از سیمان پرتلند تیپ. 0. استفاده شده است. که مقادیر. آنالیز شیمیایی آن در جدول. 0. قابل مشاهده است . ماسه مصرفی از. نوع رودخانه. ای با وزن مخصوص. 6291 . بندی شن و ماسه مطابق با آئین نامه.

بررسی اثر مصالح سنگی ریزدانه شکسته و گرد گوشه . - بتن پلاست

کل مصالح سنگی گردگوشه از یک معدن تهیه شده و ماسه شکسته از شکستن شن همان معدن تولید گردید تا بدین صورت مصالح سنگی همجنس ایجاد گردد. طرح اختلاط های بتنی هرکدام حاوی درصد های مختلف 0،25، 50، 75 و 100 از مصالح سنگی ریزدانه شکسته و گردگوشه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. اثر میکرو سیلیس نیز با جایگزین نمودن 15.

روﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ز

17 آوريل 2011 . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻮﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ. رودﺧﺎﻧﻪ. ا. ي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺼﺎﻟﺢ. رودﺧﺎﻧﻪ. ا. ي، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ،. ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ. روﻳﻪ. ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻫﻲ. (. ﺷﻜﺴﺘﻪ. ﺷﺪه .) -1. ﻣﻘﺪ ﻣﻪ. در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺷﻦ. و. ﻣﺎﺳﻪ،. ﺑﻪ. ﻫﻤـﺮاه. ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ. اﻧﺴـﺎن. در. ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻛﺎرﺑﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮي. ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳـﺖ . ﺗﻬﻴـﻪ. ﺑـﺘﻦ.

بتن خواص بر ن متاکائول زئولیت و همزمان استفاده از . - ResearchGate

با این وجود با توجه به خواص مثبت متاکائولن از لحاظ بهبود مقاومت و مشخصه. های دوام بتن و. همچنین اثرات مثبت زیست محیطی، استفاده از متاکائولن جهت جایگزینی با . از شن رودخانه. ای با دانه. بندی یکنواخت و ماکزیمم اندازه دانه. های. 19. میلیمتر ، وزن مخصوص gr cm3. /7. 2. استفاده شده است. ماسه رودخا نه. ای مصرفی دارای وزن مخصوص gr.

مقاله بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا .

زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۲۸.۰۶ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) . دانشفر, مهرنوش و ابراهیم محمدی، ۱۳۸۵، بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا معـادن شن و ماسهکوهی، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز،.

ای بررسی خواص مکانیکی بتن خاک اره - آنالیز سازه - زلزله

عنوان جایگزین ریزدانه در ساخت بتن استفاده نمود. وجود. مقدار زیادی پوست درختان در درون خاک. اره می. توانند بر زمان. گیرش و گرمای هیدراتاسیون سیمان تاثیر بگذارند. بتنی که از خاک. اره بدست می. آ. ید مخلوطی از خاک اره، ماسه و شن با درصد معینی آب. برای رسیدن به کارآیی و هیدراتاسیون کامل سیمان است. بتن خاک. اره سبک وزن، عای.

انواع شن و ماسه مورد استفاده در ساخت و ساز - سژین

دانه بندی این نوع از شن و ماسه ها درشت و شکل ظاهری دانه ها شکستگی تیز و زاویه ای دارند و عمدتا در بتن ریزی استفاده می شوند. شن و ماسه رودخانه: به طور کلی . شن و ماسه مصنوعی: شن و ماسه های مصنوعی عموما از خرد شدن سنگ های گرانیت یا بازالت طی سه مرحله خرد کردن تولید می شوند و جایگزین مناسبی برای شن و ماسه های رودخانه ای می باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم - تحقیقات بتن

در این مطالعه از انواع مختلف مواد افزودنی شامل میکروسیلیس، زئولیت، خاکستر بادی، متاکائولن و نانوسیلیس به عنوان جایگزین ب. خ .. در این مقاله از سیمان پرتلند تیپ. 0. استفاده شده است. که مقادیر. آنالیز شیمیایی آن در جدول. 0. قابل مشاهده است . ماسه مصرفی از. نوع رودخانه. ای با وزن مخصوص. 6291 . بندی شن و ماسه مطابق با آئین نامه.

خصوصیات مکانیکی بتن با پودر سنگ آهک - تحقیقات بتن

آزمایشهای مقدماتی انجام شده در این تحقیق، نشان داد که جایگزینی پودر سنگ آهک به جای شن و ماسه، به طور همزمان در بتن، اثر مطلوبی بر خصوصیات مکانیکی بتن دارد. نتایج آزمایشها نشان داد که اضافه کردن پودر سنگ آهک به بتن، اثرات متغیری بر خصوصیات مکانیکی بتن دارد و در نسبت های آب به سیمان بالا، با اضافه نمودن پودر به بتن.

بررسی اثر مصالح سنگی ریزدانه شکسته و گرد گوشه . - بتن پلاست

کل مصالح سنگی گردگوشه از یک معدن تهیه شده و ماسه شکسته از شکستن شن همان معدن تولید گردید تا بدین صورت مصالح سنگی همجنس ایجاد گردد. طرح اختلاط های بتنی هرکدام حاوی درصد های مختلف 0،25، 50، 75 و 100 از مصالح سنگی ریزدانه شکسته و گردگوشه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. اثر میکرو سیلیس نیز با جایگزین نمودن 15.

Untitled - مواد پیشرفته در مهندسی

به جای سیمان پرتلند جمع شدگی سیمانهای سربارهای و مقاومت بتن ساخته شده از این سرباره ها در برابر حمله سولفاتها افزایش. پیدا می کند. ... ۳-۳ شن و ماسه. شن و ماسه مورد استفاده از نوع رودخانه ای بوده و از کارخانهٔ. فیال تبریز تهیه شده است. دانهبندی شن و ماسه در شکل (۲) نشان. داده شده است که در محدودهٔ تعیین شده توسط آییننامهٔ. ASTMC۳۳.

ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﻓ - مهندسی عمران مدرس

22 ا کتبر 2014 . ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺘﻦ دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎك ﺑﺎ آﻫﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ . از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. اي ﺑﺮاي زﻳﺮﺳـﺎزي و. روﺳﺎزي ﺟﺎده. ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ از ﺑﺴـﺘﺮ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً. از ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث راه دور. اﺳﺖ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﻤﻦ. ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ. ﺑﻪ اﻳﻦ.

جایگزین شن و ماسه رودخانه pf در بتن,

1439 K - نشریه مهندسی سازه و ساخت

به جای مصالح طبیعی،. مقاومت فشاری بت. ن کاسته می. شود . همچنین جایگزینی ماسه بازیافتی تا میزان. 30. درصد، کاهش چندانی بر مقاومت فشاری بتن ندارد. و می ... می. دهند،. برای. تهیه. طرح. اختالط. بتن،. بررسی. مشخصات. این. مصالح. الزم. است . در. این. پژوهش. از. دو. نوع. سنگدانه. در. اندازه. های. ماسه. 0). تا. 75. 4/. میلی. متر. و(. شن. در. دو.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ

روزة ﺑـﺘﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر و ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﺠﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺑﻄﻮر . ﻣﺎﺳﺔ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺎ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي mm. 5-0. و آب ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻮزوﻻن ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ در ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺻﻔﻬﺎن. (. ﺗﻮﻣﺎ. ) ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد . ﻧﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﻮدر، ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﻣﻲ ﺳﻴﻤﺎن.

اصل مقاله (764 K) - مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

مقاومت بتنهای معمولی داشته اند، می توانند در بتن غلتکی تا درصد مشخصی سبب افزایش مقاومت های فشاری و خمشی .. جایگزین با شن و سیمان، مقاومت فشاری و خمشی .. ۷/۰+۰/5. شن نخودی نیز به ترتیب برابر با ۲/۹۸۹ و. 0/19 درصد به دست آمد. ماسه مصرفی از نوع. رودخانه ای شسته شده با وزن مخصوص ۲/۹۳. و جذب آب ۱/۸۰ درصد به دست آمد.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺗ - انجمن بتن ایران

و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. 50. و. 100. از ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻃﺮح. ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ، درﺻﺪ ﺟﺬب آب اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و . However, the performance loss of concrete in the parameters of mechanical properties and water absorption is .. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ از ﻣﺎﺳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ.

دوده سیلیس و زئولیت طبیعی های حاوی سازی طرح مخلوط . - ایران بتن

از نظر کاهش هزینه. های انرژی صنعت ساختمان و بهبود شاخص. های دوام حاصل خواهد شد . در این مقاله سعی شده است طرح مخلوط. بهینه. برای کاربرد دو نوع مادة. جایگزین سیمان ... دانه بندی ماسه نشان داده شده است. با توجه به. این شکل، دانه. بندی ماسه مورد مصرف در محدوده مجاز استاندارد ملی. 4977. می. باشد. همچنین در شکل. 2. دانه بندی شن. های نخودی و.

راه ﻫﺎي روﺳﺎزي زﻳﺮاﺳﺎس ﻻﻳﻪ در ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده

25 آگوست 2014 . ﺑﺎزه. ﻫﺎي. ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ا. ﻧﺠﺎم. ﺷﺪه،. ﺟﻬﺖ. آزﻣﺎﻳﺶ. ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﺳﺪﻳﻢ. ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﻳﻦ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺑﺘﻦ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ. ﺑﻪ. ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. آن ... ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﻣﺨﻠﻮط. ﺷﻦ و. ﻣﺎﺳﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ. اي. ﺳﺮﻧﺪ. ﺷﺪه. راي. زﻳﺮاﺳﺎس. ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ. ﺗﻌﺪاد. ﻣﺤﺪودي. از. داﻧﻪ. ﻫﺎي. درﺷﺖ. ﺧﺎرج. از. ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎ. ﻧﺪه. ﻧﻴﺰ. ﻪﺑ. ﺻﻮرت. دﺳﺘﻲ. در. ﻣﺤﻞ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﺟﺪا. ﺷﺪﻧﺪ.

اصل مقاله (649 K)

آبی به سیمان بر روی مقاومت بتن. هصدسامل دیلمقانی ناصر وارسته مقدم. دانشیار کارشناسی ارشد. دانشکده فنی دانشگاه تبریز آموزشکده فنی تبریز. در این مطالعه از یاد شن و ماسه رودخانه ای با منحنی دانه بندی ثابت نمونه های بتنی به شکل مکعب و به ابعاد ۱۵ سانتیمتر با ۵ عیار. سیمان ۵۰ ۱، ۰، ۳۰، ۴۵۰، ۰، ۶۰ و ۷۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب.

The National Method for Concrete Mix Design

دﺳﺖ آﻳﺪ. ،. اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ داراي ﻛﺎر. آ. ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ، آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺟﻤﻊ. ﺷﺪﮔﻲ دارد . در روش ﻣﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ،. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب. ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ. (. ﻣﺨﻠﻮط. ) ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي. 5/9. ،. 5/12. ،. 19. ،. 25. و. 38. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. 1 - Rounded. 2- Uncrushed (River Agg).

Pre:خرید ماشین سنگ زنی شیشه ای
Next:فک سنگ شکن pe250x400